Јавни позив за достављање понуда за закуп школске кухиње ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа у школској 2019/2020. години

Број: 01-869/19

Датум: 04.09.2019. године

 

На основу Одлуке Школског одбора, број 04-818/19 од 26.08.2019.године ЈУ Основна школа „ Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ ИСТОЧНА ИЛИЏА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

I

Предмет овог јавног позива је давање у закуп школске просторије за школску кухињу која се налази у приземљу школске зграде, укупне површине 16 м2 .

II

Школска просторија за школску кухињу  издају се у виђеном стању, а обилазак исте може се  обавити сваког радног дана у времену од 10:00 – 13:00 часова. О затеченом стању простора кухиње и затеченом инвентару будуће уговорне стране ће сачинити Записник.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица регистрована за обављање дјелатности према намјени простора.

III

Понуде за закуп могу се достављати од дана објављеног позива и наредних 8 дана, то јест  до 12.09.2019.  године, са назнаком: Понуда за закуп школског простора – школске кухиње. Понуде се могу послати Поштом или лично на адресу Школе Бановић Страхиње 8, 71123 Источно Сарајево.

Један понуђач може доставити само једну понуду.

IV

Избор закупаца биће обављен по затварању јавног позива, у складу са Упутсвом о издавању и начину плаћања школског простора („Службени гласник РС“, број 1/18, 23/19). По обављању избора Школа ће за закупцем склопити Уговор о закупу.

Приликом закупљивања школске просторије (школске кухиње) предност при закупљивању има понуђач који је доставио најбољу новчану понуду у односу на почетну цијену, као и онај који буде имао најшири асортиман понуђених производа.

V

Понуђач је дужан испунити све неопходне законске услове за прижање услуге, квалитет производа и санитарно-здравствене услове током пружања услуга.

VI

Почетна цијена издавања  школске просторије (школске кухиње) је:

  •  700,00 КМ/мјесечно
  •  Намјена коришћења је  продаја пекарских и других прехрамбених производа ученицима и запосленима у школи.

VII

Рок трајања закупа од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача до 31.08.2020. године. За вријеме зимског и љетњег распуста закупнина се не наплаћује.

VIII

Школа као издавач простора школске кухиње обезбјеђује загријавање просторије и електричну струју у просторији.

 

Поступак избора најповољнијег понуђача ће провести Kомисија коју именује директор Школе. Неблаговремене или неуредне понуде неће се узимати у разматрање.                 У року од седам дана од одржаног  отварања понуда, директор школе на приједлог комисије ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту доставити осталим понуђачима који су учествовали у поступку.

IX

Права и обавезе између уговорних страна регулисат ће се уговором.

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ