Савјет родитеља

САВЈЕТ РОДИТЕЉА

 

Васпитно-образовне задатке школа не може ефикасно реализовати без пуне сарадње са родитељима ученика. Савјет родитеља је кључна спона између наставничког колектива и родитеља ученика. Преко Савјета родитеља се организованије утиче не само на педагошко-психолошко образовање родитеља и остваривање јединства утицаја, већ и на укључивање родитеља у остваривање појединих одгојно-образовних задатака школе.

 

ОПШТЕ:

Савјет родитеља је организација родитеља ученика унутар школе који има за циљ изношење личних ставова о проблемима у школи, проблемима ученика и реализацији одговарајућих пројеката у оквиру школе.Савјету родитеља школе припада значајно мјесто. Ради овог органа регулисан је чланом 136 Закона о основном образовању и васпитању Републике Срске.Савјет родитеља школе се бира за текућу школску  годину, а чине га по један родитељ представник за сваки разред.(по један родитељ ученика из разреда вијећа.). Прву сједницу организује директор школе.

 

ФУНКЦИЈЕ САВЈЕТА:

су наведене у Статуту школе, а то су:

  • разматра успјех ученика у учењу и владању,
  • разматра намјену коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља,
  • разматра школски календар,
  • разматра план екскурзија и излета на почетку школске године,
  • представља ставове родитеља ученика школском одбору,
  • подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
  • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовнирад у школи и
  • промовише интересе школе у локалној заједници на чијем се подручју школа налази
  • доноси пословник о раду

 

САВЈЕТ РОДИТЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ:

И ове године Савјет родитеља ће имати 9 чланова,

Чланови Савјета су:

Редни број Име и презиме родитеља Разрeд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА  РОДИТЕЉА  ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ:

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Избор и конституисање Савјета родитеља школе IX,X Сви чланови Савјета родитеља, директор,секретар,педагог Састанци Савјета родитеља
Израда и усвајање Плана и програма рада Савјета родитеља за шк.2018/19.годину IX   Састанци Савјета родитеља
Припремљеност за нову школску годину IX   Састанци Савјета родитеља
Упознавање Савјета родитеља са Правилником о оцјељивању и владању ученика IX Педагог  
Упознавање са школским календаром за шк.2018/2019. годину IX Предсједник Савјета родитеља  
Извјештај о постигнутомуспјеху у учењу и владању на крају шк. 2017/2018. године IX,X Директор  
Упознавање са ГПРШ зашк. 2018/2019. год IX Директор  
Разматрање услова за остваривање излета, екскурзија, школе у природи и сл. IX-VI Директор,педагог  
Учешће у ријешавању социјалних проблема ученика (могућност укључивања родитеља) IX-VI Директор,педагог,родитељи ученика  
Организација и спровођење сарадње са локалном заједницом IX-VIII Директор,педагог,родитељи ученика  
Реализација теме „Школа без насиља“ XI Педагог  
Услови рада школе, приједлог за рјешавање проблема фискултурне сале IX-VIII Директор,педагог,чланови савјета родитеља  
Организација и учешће у акцијама солидарности ( за Божић и Новугодину) XI,XII Чланови савјета родитеља и остали родитељи ученика заједно са ученицима члановима Црвеног крста  
Упознавање родитеља са организовањем школе скијања која ће се реализовати у вријеме зимског распуста XII Предсједник Савјета родитеља  
Учешће чланова Савјета родитеља  у припремама за прославу школске славе „Светог Саве“ I Сви чланови Савјета родитеља  
Извјештај о постигнутом успјеху  у учењу и владању на крају првог полугодишта шк. 2018/2019. године II Директор,педагог  
Реализација теме предложене од стране Савјета родитеља“Моје занимање“ II Родитељ који предтавља своје занимање  
Давање мишљења у вези са питањима која се тичу права ученика IX-VIII Директор,педагог  
Организовање и реализација друштвено – корисног рада ( уређење зелених површина, сакупљање секундарних сировина) IX-VIII Педагог  
Упознавањеродитеља са приједлогом ученичких екскурзија, излета и школе у природи IX Директор  
Извјештај о успјехуученика у средњој школи, разматрање и педлагање мјера за побољшање успјеха ученика II Предсједник савјета,директор и педагог  
Информације о упису ученика у први разред и организовање припремне наставе II Директор  
Разматрање приговора родитеља и ученика у вези са васпитно образовним радом ( по потреби) IX-VIII Директор,педагог по потреби  
Информације школског одбора о одабиру туристичке агенцијекоја ће организовати екскурзију и школу у природи V,VI Директор  
Учешће у организовању школских приредби, свечаности , изложби … IX-VIII Предсједник Савјета родитеља  
Ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе у неким облицима ваннаставних активности IX-VIII Предсједник Савјета родитеља,остали родитељи  
Упознавање са реализацијом школе у природи,ексукрије и излета VI Директзор  
Приједлози и помоћ родитеља ученицима деветих разреда око припрема за завршну свечаност III-V Предсједник Савјета родитеља,родитељи ученика деветих разреда  
Извјештај о постигнутом успјеху ученика деветих разреда у учењу и владању на крајушколске 2018/2019. год VI Директор  
Анализа сарадње школе и породице у протеклој  школској 2018/2019. год VI Предсједник Савјета родитеља  
Приједлог активности  Савјета  родитеља  за наредну годину VI Предсједник Савјета родитеља