Упис првачића

Упис првачића у школску 2016/17. годину

Објављено: 20.1.2016.

​Према Закону о основном образовању и васпитању, у први разред уписују се дјеца која до 01. септембра текуће године навршавају шест година и која су психофизички способна за праћење и савладавање васпитно-образовног програма у школи. У први разред школске 2016/2017. године уписују се дјеца која су рођена 2010. године. Такође, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, а за коју комисија утврди физичку и психичку зрелост. У први разред уписују се и дјеца која имају више од шест година, а која због болести или других разлога нису била уписана у школу.

Упис дјеце обавља се у априлу и мају мјесецу. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у основну школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе. Стога, Министарство просвјете и културе Републике Српске позива родитеље/старатеље чија су дјеца дорасла за упис у први разред да се у другој половини марта и почеком априла 2016. године јаве основним школама којима припадају према дефинисаним уписним подручјима ради евиденције и одређивања термина тестирања, односно спровођења процедуре уписа.

Школа врши евидентирање дјеце дорасле за упис у први разред која затим иду на љекарски преглед и након тога се врши тестирање дјеце за упис у први разред. Радници стручне службе школе договарају са родитељима/старатељима термине тестирања за сваког ученика.

При упису ученика у први разред прилаже се сљедећа документација:

 • љекарско увјерење издано од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • потврда о мјесту пребивалишта издата од надлежног органа,
 • уколико је у питању дијете са сметњама у развоју, потребно је приложити налаз и мишљење првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.

Све јавне школе имају уписно подручје које утврђује министар, на приједлог јединице локалне самоуправе. Јавне школе дужне су да приликом уписа ученика поштују уписна подручја. Министарство може на захтјев родитеља/старатеља, у оправданим случајевима, одобрити да дијете буде уписано у школу чијем уписном подручју не припада, ради заштите права дјетета или ако је то у најбољем интересу дјетета. Уколико родитељи/старатељи имају потребу да од Министарства затраже сагласност за упис ученика у школу чијем уписном подручју не припада.

За сагласност за упис ученика у школу чијем уписном подручју не припада потребно је доставити сљедећу документацију:

 • захтјев (који се налази на дну странице) који мора бити образложен и на којем треба бити наведена адреса на коју се одговор може упутити;
 • уколико су родитељи/старатељи подстанари и нису пријављени на адреси на којој бораве, уз захтјев се обавезно доставља документ који би служио као доказ о пребивалишту на адреси коју наводите (копија једног од новијих рачуна за комуналне услуге који гласи на име једног од родитеља или изјава станодавца);
 • уколико се као разлог наводи да старије дијете похађа школу у коју би уписали млађе дијете, потребно је доставити увјерење школе којим се доказује да је старије дијете ученик исте;
 • уколико се као разлог наводи да би због запослења родитеља/старатеља, бригу о одласку и повратку дјетета из школе преузела бака, дјед или особа која чува дијете, потребно је доставити доказ о боравку наведене особе на адреси која се налази у оквиру уписног подручја школе, као и писану изјаву оба родитеља/старатеља да су сагласни да ће дијете боравити код те особе за вријеме њиховог радног времена;
 • уколико се као разлог наводи да је школа на путу до радног мјеста родитеља/старатеља због чега им је једноставније водити дијете до школе, потребно је да доставите доказ-потврду послодавца о запослењу и мјесту/адреси на којој сте распоређени да извршавате радне обавезе;
 • уколико су родитељи дјетета у поступку развода, односно уколико није завршен поступак бракоразводне парнице и додјеле старатељства над дјететом, потребно је да буде достављења изјава једног родитеља да је сагласан са захтјевом другог родитеља код којег се налази дијете за препис. Уколико постоји неслагање једног родитеља са захтјевом другог родитеља за препис, Министарство такве захтјеве неће разматрати. Родитељи ће морати сачекати завршетак поступка бракоразводне парнице и додјелу старатељства над дјететом;
 • уколико се као разлог наводи да је школа којој дијете не припада по уписном подручју ближа од школе којој припада по уписном подручју, или да не постоји организован превоз ученика до школе нити је успостављена аутобуска линија, потребно је доставити потврду јединице локалне самоуправе о наводима.

Министарство ће разматрати захтјеве који буду потпуни и образложени. Молимо вас да се не обраћате захтјевима који нису оправдани, и у којима се као разлози наводе: пресељење до почетка наставе, бољи наставни кадар, квалитетнија школа, укључивање у продужени боравак или јутарње чување и слично.

Молимо вас да имате у виду да је право родитеља да дијете упише у школу којој по уписном подручју не припада ограничено могућностима и условима рада школе коју би дијете требало да похађа и школе коју жели да похађа. Министарство не може дозволити да поједине школе остану полупразне, а да се у другим школама, због недостатка учионица, почетак наставе организује у више термина.

Захтјев за упис дјетета у Основну школу чијем уписном подручју не припада