Савјет родитеља

САВЈЕТ РОДИТЕЉА

 

Васпитно-образовне задатке школа не може ефикасно реализовати без пуне сарадње са родитељима ученика. Савјет родитеља је кључна спона између наставничког колектива и родитеља ученика. Преко Савјета родитеља се организованије утиче не само на педагошко-психолошко образовање родитеља и остваривање јединства утицаја, већ и на укључивање родитеља у остваривање појединих одгојно-образовних задатака школе.

 

ОПШТЕ:

Савјет родитеља је организација родитеља ученика унутар школе који има за циљ изношење личних ставова о проблемима у школи, проблемима ученика и реализацији одговарајућих пројеката у оквиру школе.Савјету родитеља школе припада значајно мјесто. Ради овог органа регулисан је чланом 136 Закона о основном образовању и васпитању Републике Срске.Савјет родитеља школе се бира за текућу школску  годину, а чине га по један родитељ представник за сваки разред.(по један родитељ ученика из разреда вијећа.). Прву сједницу организује директор школе.

 

ФУНКЦИЈЕ САВЈЕТА:

су наведене у Статуту школе, а то су:

  • разматра успјех ученика у учењу и владању,
  • разматра намјену коришћења средстава остварених ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе и од донација и средстава родитеља,
  • разматра школски календар,
  • разматра план екскурзија и излета на почетку школске године,
  • представља ставове родитеља ученика школском одбору,
  • подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
  • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовнирад у школи и
  • промовише интересе школе у локалној заједници на чијем се подручју школа налази
  • доноси пословник о раду

 

 

САВЈЕТ РОДИТЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ:

И ове године Савјет родитеља ће имати 9 чланова, а први састанак ће сазвати директор школе.

Чланови Савјета су:

Редни број Име и презиме родитеља Разрeд
1. I-1
2. Бањац Наташа II-1
3. Пантић Невенка III-2
4. Ербез Зоран IV-1
5. Брајовић Слађана V-1
6. Елез Драгана VI-4
7. Пецељ Слађан VII-1
8. Жераић Дарио VIII-2
9. Берјан Винка IX-3

 

Послови Савјета родитеља су дефинисани Законом и Пословником о раду Савјета родитеља и у овој години Савјет ће посебну пажњу посвети:
– побољшању материјалног положаја школе,
– побољшању стандарда ученика,
– награђивању ученика који су постигли изванредне резултате,
– обезбјеђивању уџбеника и школског прибора за ученике слабијег имовног стања,
– повезивању школе са осталим релевантним субјектима у циљу побољшавања наставног процеса и ваннаставних активности,
– стварање услова за реализацију спортских активности,
– помоћ школи при реализацији школе пливања и школе тениса,
– помоћ болесним ученицима,
– посјете позоришним представама,
– посјете спортским манифестацијама,
– присуствовање музичким манифестацијама,
– безбједност ученика (саобраћај, ослобађање пјешачких прелаза од аутомобила, кафане у близини школе и смањење буке из кафана, фасада школе,…),
– уређење школског дворишта и оплемењивање околине школе додатним садржајима,
– активности на враћању простора ЦДА у посјед школе, у првој фази да школа несметано користи простор ЦДА за ваннаставне активности ученика и манифестације у организацији школе,
– израда монографије школе поводом 82 године постојања,
– поправка крова школе и фасаде из улице.